ความยั่งยืน

เมื่อคุณต้องรับบทผู้นำ
จงนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากเห็นบนโลกนี้

เจมส์ ดูอัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้

เจตนารมณ์อันมุ่งมั่นของเฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ กับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน คือเข็มทิศที่นำทาง ไปสู่อนาคต อุดมการณ์การพัฒนาที่ยั่งยืน คือสิ่งที่กำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของ เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ ที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่า ช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้น และนำความยั่งยืนมาสู่ชุมชนในวันนี้ และสืบทอดต่อเนื่องไปจนถึงคนรุ่นต่อๆ ไป

วิสัยทัศน์ของเรา คือการได้เป็นผู้นำในการกระตุ้นเตือน และแสดงให้ผู้คน รวมถึงธุรกิจต่างๆ ให้ความสำคัญและคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยการใช้นวัตกรรม และการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างพื้นฐาน ในขณะเดียวกัน ก็ค้นหาหนทางในการพลิกวิกฤติโลกร้อนและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ให้กลายเป็นโอกาส

ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา คุณเจมส์ ดูอัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ก่อให้เกิดเป็นแรงผลักดันที่จะปลุกปั้นหรือพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์สีเขียว ที่มีจุดยืนในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร

หลังจากได้ศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดอยู่หลายปีเกี่ยวกับวัสดุอปกรณ์ในการก่อสร้าง และการออกแบบโครงการอสังหาริมทรัพย์ จึงเกิดเป็นความเข้าใจถึงวิธีการที่จะสามารถนำเทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ ในการสร้างโมเดลธุรกิจแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

การนำแนวคิดเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมาใช้ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การเปิดตัวโครงการเซอร์เคิล ลิฟวิ่ง โปรโตไทป์ ในปี 2553 คือจุดเริ่มต้นของแนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รักษ์พลังงาน “energy-saving real estate solutions”ของเฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ ในวันนี้ ธุรกิจของเราประกอบด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์รักษ์โลกในสัดส่วนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

ภายใต้การนำของผู้บริหารคุณเจมส์ ดูอัน ทำให้ เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ สามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายของบริษัทกับความต้องการของสังคมในภาพรวมได้สำเร็จ เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีเป้าหมายแน่วแน่ในการส่งมอบสุขภาพที่ดี ความสุข และความสะดวกสบายให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่นำทางให้เราได้พบแนวทางในการสร้างสรรค์ที่พักอาศัยที่ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยมีชีวิตที่ดี มีความสุขกับไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น และช่วยประหยัดอีกด้วย

คอนโดมิเนียมอนุรักษ์พลังงานของ เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้พอเหมาะ ความชื้นต่ำ มีอากาศสดชื่นหมุนเวียน เพื่อให้ทุกครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ ลดภาวะโลกร้อน และยังช่วยลดรายจ่ายค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายภายในบ้านอีกด้วย การออกแบบด้วยแนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งทำให้ได้รับผลตอบแทนการลงทุนในรูปของค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้คืนมาอย่างรวดเร็วภายใน 6 เดือน ถึง 1 ปี เพราะการเริ่มลงทุนสร้างคอนโดมิเนียมอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่วันนี้ เมืองแต่ละเมืองจะได้ประโยชน์เหลือคณานับ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และโอกาสในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเพื่อวันต่อไปในอนาคต

ที่เฟรเกรนท์ กรุ๊ป เราเชื่อว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสิ่งที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันเป็นทีม ดังนั้น ในการทำงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของเราทุกขั้นทุกตอน ตั้งแต่การเริ่มวางแนวคิดการพัฒนาโครงการ ไปจนถึงการทำงานแต่ละวันในการสร้างธุรกิจให้งอกงาม จึงเกิดจากการร่วมคิดร่วมสร้างกันอย่างใกล้ชิดของทุกๆ ฝ่าย เรามุ่งมั่นในการชักนำให้ลูกค้าของเรามีส่วนร่วมในพันธสัญญาการลดการใช้ทรัพยากรที่สร้างภาระให้กับสิ่งแวดล้อม เราตระหนักดีว่าธุรกิจของเราสร้างผลกระทบต่างๆ ต่อโลก และเราต้องรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เราได้สร้างขึ้น”